Série 90000 INFINITY

 
 
Série
90000 INFINITY
 
 
Všeobecné informace :
Série INFINITY je sys­tém ná­suv­né­ho šrou­be­ní pro hlav­ní roz­vo­dy stla­če­né­ho vzdu­chu, va­ku­a a i­nert­ních ply­nů o prů­mě­ru 20 až 110mm. Spo­je­ní je pro­vá­dě­no po­mo­cí ry­chlo­ná­suv­né­ho šrou­be­ní.
 
Tlaky :
Minimální :
-0,99 bar
Maximální :
+16,0 bar
 
Teploty :
Minimální :
-20°C
Maximální :
+80°C
 

 
Materiál ø20 - ø63:
 1. Matice - mosaz galvanicky niklovaná ( ø63 hliník )
 2. Těsnění - pryž NBR
 3. Kleštiny - nerezová ocel AISI 304
 4. „O“ kroužek - pryž NBR
 5. Pojistný kroužek - technopolymerový plast
 6. Těleso - mosaz galvanicky niklovaná ( ø63 hliník )
 7. Trubka - přesná hliníková
 
Závity ø20 - ø63:
Kuželový BSP :
ISO 7
Válcový BSP :
ISO 228 Třída A
 
Materiál ø80 - ø110:
 1. Objímka - hliník s povrchovou úpravou
 2. „O“ kroužek - pryž NBR
 3. Těleso - hliník s povrchovou úpravou
 4. Pojistný kroužek - technopolymerový plast
 5. Kleštiny - nerezová ocel AISI 301
 6. Opěrný kroužek - technopolymerový plast
 7. Samojistná matice - pozinkovaná ocel
 8. Šroub - pozinkovaná ocel
 9. Trubka - přesná hliníková
 
Závity ø80 - ø110:
Přírubová trubka:
(UNI EN 1092 - 4 PN 16) (ANSI 150‑LB)
Válcový BSP :
ISO 228 Třída A
 

 
Montáž ø20 - ø40:
Šroubení těchto prů­mě­rů jsou do­dá­vá­ny ve sta­vu při­pra­ve­ném k o­kam­ži­té mon­tá­ži. Při mon­tá­ži sta­čí za­tla­čit trub­ku s jem­ně na­o­le­jo­va­ným za­kon­če­ním do šrou­be­ní až na do­raz. Trub­ka mu­sí mít sra­že­né hra­ny a od­stra­ně­né ne­čis­to­ty. Pro de­mon­táž po­vol­te ma­ti­ci a vyj­mě­te vlo­že­nou trub­ku. Pro o­pě­tov­nou mon­táž za­tá­hně­te ma­ti­ci na po­ža­do­va­ný do­ta­ho­va­cí mo­ment.
 
Montáž ø50 - ø63:
Šroubení těchto prů­mě­rů jsou do­dá­vá­ny s po­vo­le­nou ma­ti­cí pro snad­né na­su­nu­tí trub­ky do šrou­be­ní. Při mon­tá­ži za­tlač­te trub­ku s jem­ně na­o­le­jo­va­ným za­kon­če­ním do šrou­be­ní až na­do­raz. Ná­sled­ně za­tá­hně­te ma­ti­cí na po­ža­do­va­ný do­ta­ho­va­cí mo­ment. Trub­ka mu­sí mít sra­že­né hra­ny a od­stra­ně­né ne­čis­to­ty. Pro de­mon­táž po­vol­te ma­ti­ci a vyj­mě­te vlo­že­nou trub­ku.
 
Montáž ø80 - ø110:
Šroubení tohoto prů­mě­ru je do­dá­vá­no ses­ta­ve­né s u­vol­ně­ný­mi šrou­by pro snad­né na­su­nu­tí trub­ky do šrou­be­ní. Při mon­tá­ži za­tlač­te trub­ku s jem­ně na­o­le­jo­va­ným za­kon­če­ním do šrou­be­ní až na do­raz. Ná­sled­ně za­tá­hně­te šrou­by pří­rub dle pře­de­psa­né­ho po­řa­dí do­ta­že­ní na po­ža­do­va­ný do­ta­ho­va­cí mo­ment. Trub­ka mu­sí mít sra­že­né hra­ny a od­stra­ně­né ne­čis­to­ty. Pro de­mon­táž po­vol­te šrou­by na pří­ru­bách a vyj­mě­te vsu­nu­tou trub­ku.
 
Dotahovací momenty:
Dotahovací momenty matic a šrou­bů jsou u­ve­de­ny v ná­sle­du­jí­cí ta­bul­ce. Po­řa­dí do­ta­ho­vá­ní šrou­bů pro šrou­be­ní ø80 a 110mm vy­o­bra­ze­no na při­lo­že­ném o­bráz­ku.
 
Průměr tubky: Dotahovací moment:
  20 mm 3,0 Nm
  25 mm 3,0 Nm
  32 mm 4,0 Nm
  40 mm 6,5 Nm
  50 mm 75,0 Nm
  63 mm 85,0 Nm
  80 mm 30,0 Nm
110 mm 30,0 Nm
 
Zásun trubky:
Pro správnou funkčnost u­chy­ce­ní trub­ky ve šrou­be­ní je nut­né do­dr­že­ní dél­ky té čás­ti trub­ky, kte­rá se vsou­vá do šrou­be­ní. Tu­to vzdá­le­nost si mů­že­te na­zna­čit na trub­ce před je­jím po­u­ži­tím. Ho­dno­ty jsou u­ve­de­ny v ná­sle­du­jí­cí ta­bul­ce.
 
Průměr tubky: Délka‑L:
  20 mm 31,5 mm
  25 mm 38,5 mm
  32 mm 46,0 mm
  40 mm 52,0 mm
  50 mm 63,5 mm
  63 mm 57,5 mm
  80 mm 91,0 mm
110 mm 125,5 mm
 
Kapaliny :
Stlačený vzduch, vakuum, inertní plyny.
 
Spojovací trubky :
Extrudované hliníkové trubky UNI 9006/1 AL Mg 0,5 Si 0,4 Fe 0,2. Norma UNI EN 573‑3 EN AW 6060 T6