Obchodní podmínkyVšeobecné obchodní podmínky
J.S.C Brno s.r.o., Skorkovského 50, PSČ 636 00, IČ:60709049
I.
Prodávající

Obchodní firma : J.S.C. Brno s.r.o.
Sídlo : 619 00 Brno, Skorkovského 50
IČ : 60709049
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, odd. C, č.vl. 15429
Telefon : 547 212 028-29
Email : jsc@jsc-brno.cz
Provozovna a kontaktní adresa : 619 00 Brno, Traťová 3
Provozní doba : Pondělí až pátek 07,00 – 16,30 hod.
II.
Obecná ustanovení
 1. Těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí závazkové vztahy vzniklé z kupní smlouvy, jejímiž smluvními stranami jsou :
  1. prodávající, obchodní společnost J.S.C. Brno, s.r.o. sídlem 636 Brno, Skorkovského 50, IČ:60709049
  2. kupující, fyzická nebo právnická osoba, která je v obchodně závazkovém vztahu vůči prodávajícímu.
 2. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Případné smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím může stanovit odlišný způsob plnění některých dílčích smluvních závazků, což však nemá za následek neplatnost ostatních ujednání těchto Všeobecných obchodních podmínek.
III.
Objednávka
 1. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Přijetí nabídky s dodatkem nebo jinou změnou není uzavřením platné kupní smlouvy.
 2. Kupující může objednat zboží nebo služby z nabídky prodávajícího prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku, písemně, prostřednictvím poštovních služeb, popř. osobně v provozovně prodávajícího.
 3. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady, které kupujícímu vzniknou v souvislosti s užitím komunikačních prostředků na dálku si hradí sám.
 4. Kupující musí dostatečně srozumitelnou formou specifikovat objednávané zboží, objednávka musí obsahovat tyto náležitosti:
  1. typ požadovaného zboží
  2. objednací číslo zboží
  3. objednávané množství
  4. fakturační adresu kupujícího
  5. požadované místo dodání
  6. termín dodání zboží
  7. jméno, telefon a e-mail zaměstnance, který objednávku vystavil
  8. údaje umožňující řádné vystavení daňového dokladu dle zákona 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty
 5. Potvrzením objednávky prodávající kupujícímu deklaruje, že dodá kupujícímu zboží nebo služby objednané dle specifikace, v objednaném množství, za stanovenou cenu, v daném termínu na požadované místo. Okamžikem doručení potvrzené objednávky kupujícímu je kupní smlouva uzavřena. Tímto okamžikem vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti specifikované těmito obchodními podmínkami a obecně platnými právními předpisy.
IV.
Ceny zboží
 1. Ceny prezentované v nabídce jsou uvedeny dle aktuálně platného ceníku prodávajícího, jsou uvedeny bez DPH a nezahrnují náklady na doručení zboží kupujícímu.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny v průběhu kalendářního roku bez předchozího upozornění z důvodu:
  1. změny kurzu CZK
  2. změn cen výrobků
  3. změn platných celních a daňových předpisů
  4. popř. změn dalších objektivních podmínek
V.
Platební podmínky
 1. Podkladem pro zaplacení kupní ceny je faktura vystavená prodávajícím. Splatnost faktury se stanoví dohodou smluvních stran dle daného obchodního případu.
 2. Daňový doklad na dodané zboží je kupujícímu oproti podpisu předán při osobním odběru zboží nebo odeslán současně se zbožím.
 3. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury má prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
VI.
Dodací podmínky
 1. Termínem dodání objednaného zboží se rozumí den předání zboží kupujícímu, popř. přepravci.
 2. Termín a způsob dodání je prodávající povinen uvést v potvrzení objednávky kupujícímu.
 3. Součástí dodávky je dodací list.
 4. Dodávka se považuje za splněnou okamžikem, kdy prodávající umožní kupujícímu se zbožím nakládat, nebo předáním zboží prvnímu dopravci.
 5. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží nebo jejím předáním prvnímu dopravci.
VII.
Odstoupení od smlouvy
 1. Jestliže je kupujícím spotřebitel a kupní smlouva byla uzavřena distančním způsobem, má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14-ti dnů ode dne převzetí zboží.
 2. V případě odstoupení od kupní smlouvy hradí kupující přímé náklady s tím spojené
 3. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu dříve, než mu bude dodané zboží vráceno zpět.
 4. Kupující je povinen vrátit prodávajícímu zboží kompletní, nepoškozené a bez známek opotřebení.
VIII.
Odpovědnost za vady
 1. Vadu zboží je kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu písemnou formou.
 2. Zboží k posouzení vady zašle kupující prodávajícímu veřejným přepravcem na vlastní náklady, pokud nebude sjednáno jinak.
 3. O oprávněnosti reklamace rozhodne prodávající ve lhůtě nejvýše 5 pracovních dnů od doručení zboží. To neplatí v případě, kdy posouzení vady musí učinit jiná osoba, zpravidla výrobce.
 4. V případě neoprávněné reklamace má prodávající nárok na účelně vynaložené náklady spojené s posouzením.
 5. Za vadu se nepovažuje :
  1. opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním
  2. závady způsobené nesprávným používáním, pozměněním, neautorizovaným zásahem kupujícího do zboží, nedodržováním zásad údržby popřípadě poškozením (úmyslným nebo neúmyslným)
  3. závady způsobené používáním zboží v jiných podmínkách než je stanoveno v návodu nebo katalogu
  4. porušením ochranných pečetí nebo nálepek, jsou-li takové na zboží
  5. závady způsobené manipulací popř. skladováním, které neodpovídají pokynům v návodu nebo katalogu
  6. pojistky a baterie na jedno použití
  7. vady, se kterými byl kupující seznámen a na které byla kupujícímu poskytnuta sleva
  8. vady způsobené vyšší mocí, kterou prodávající nemohl ovlivnit (blesk, nepřiměřené kolísání sítě, atp.)
  9. další specifické případy stanovené v návodu konkrétního zboží
IX.
Ochrana osobních údajů
 1. Kupující souhlasí se zpracování těchto svých osobních údajů : Jména a příjmení, adresy bydliště, IČ, DIČ, adresy elektronické pošty, telefonního čísla. Uvedené osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.
 2. Kupující souhlasí, aby poskytnuté údaje byly prodávajícím zpracovány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů za účelem plnění smluvních závazků.
 3. Prodávající se zavazuje, že poskytnuté osobní údaje nepředá třetím osobám s výjimkou zajištění přepravy zboží kupujícímu.
X.
Ostatní ustanovení
 1. Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jimiž je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu.
 2. Kupujícím je dále pro účely těchto obchodních podmínek osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
 3. Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
 4. Ostatní, v těchto všeobecných obchodních podmínkách neuvedené, práva a povinnosti, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a ostatními právními předpisy.
 5. Všechny spory budou nejprve řešeny vzájemnou dohodou stran. V případě neshody budou spory mezi prodávajícím a kupujícím řešit obecné soudy.
 6. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Internetová adresa uvedeného subjektu je: https://www.coi.cz/informace-o-adr/